Personvernserklæring

PERSONVERNERKLÆRING FOR SNØPORTEN AS

1. Bakgrunn og kontaktopplysninger

Snøporten AS (holdingselskap) og Snøporten Eiendom AS (byggherreselskap) («Snøporten») er byggherre for SNØ en av verdens største helårsarenaer for snøopplevelser som åpner i Lørenskog 2020.
Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvilke personopplysninger Snøporten samler inn, hvorfor Snøporten behandler personopplysningene dine og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.
Snøporten vil behandle personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen. Dette inkluderer ny personopplysningslov fra dato fra ikrafttredelse, som implementerer forordning 2016/679/EU («GDPR»).
Nedenfor finner du informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger som vi innhenter fra brukerne av nettsiden vår samt samarbeidspartnere, kunder og ansatte.

2 Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger

Snøporten er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger og tar ditt personvern på alvor. Dersom du har spørsmål knyttet til Snøportens behandling av dine personopplysninger eller denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss ved henvendelse til: Snøporten AS, Silurveien 2, 0380 Oslo. Du kan også sende en e-post til [email protected]
Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når vi innhenter opplysninger om deg, og generell informasjon om hvordan og på hvilket rettslig grunnlag vi bruker dine personopplysninger.

Opplysninger du selv gir oss
Vi lagrer opplysninger du selv gir oss når vi har kontakt enten du kontakter oss gjennom kontaktskjema eller mail, eller vi kontakter deg i egenskap av din rolle i bedriften du jobber.
Dette er typisk kontaktopplysninger som:

  • Selskap
  • Navn
  • Tittel/funksjon
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-postadresse

3 Formål og behandlingsgrunnlag

Besvare henvendelser og gjennomføre tjenester
Vårt grunnlag for slik behandling er at Snøporten har en berettiget interesse i å kunne besvare dine henvendelser, jf. GDPR artikkel 6(1)(f)
Når vi behandler personopplysninger om våre leverandører, samarbeidspartnere eller ansatte, behandles opplysningene fordi det er nødvendig for å behandle deres forhold til Snøporten. Dette omfatter blant annet å svare på forespørsler.

Lovpålagte krav
I mange tilfeller er Snøporten etter lov eller annen offentlig myndighetsutøvelse forpliktet til å lagre og behandle visse personopplysninger om deg. Slike krav fremgår for eksempel av bokføringsloven og pålegg fra offentlige myndigheter.
Behandlingsgrunnlaget for denne bruken av personopplysninger er at bruken er nødvendig for at vi skal oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler Snøporten, jf. GDPR artikkel 6(1)©.

4 Deling av personopplysninger

Snøporten vil bare utlevere personopplysninger til tredjeparter dersom det er lovlig grunnlag for dette eller der den berørte har gitt særskilt samtykke.
Snøporten bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Forholdet til slike databehandlere vil reguleres gjennom en databehandleravtale, som blant annet sikrer konfidensialitet og ivaretakelse av informasjonssikkerhet i alle ledd.
Med mindre noe annet er avtalt har vi adgang til å dele opplysningene med medarbeidere innad i Snøporten så langt det er nødvendig. Alle våre ansatte og eventuelt innleide med behov for opplysningene er underlagt taushetsplikt vedrørende dine personopplysninger.

5 Oppbevaring av personopplysninger

Snøporten vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppnå formålene personopplysningene ble samlet inn for. Dersom behandlingen beror på samtykke, vil behandlingen opphøre når du trekker ditt samtykke tilbake. Du kan på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake.
Personopplysningene vil likevel oppbevares så lenge det er nødvendig for at Snøporten kan oppfylle lovpålagte krav og rettslige forpliktelser, herunder krav til fortsatt lagring etter regnskapslovgivningen.

6 Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene Snøporten behandler om deg om vilkårene for dette er oppfylt. Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake. Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter, se kontaktinformasjonen i punkt 2.
Du har rett til å klage over Snøportens behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet.

7 Endringer i erklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere denne personvernerklæringen for å gjenspeile eventuelle endringer i behandlingsmåte eller omfang.

Vi etterstreber til enhver tid å følge gjeldende regelverk for personvern. Har du spørsmål er du velkommen til å sende oss en e-post..